Kdo jsme

Zabýváme se pěstováním a prodejem sadebního materiálu energetické plodiny Miscanthus giganteus (Ozdobnice čínské), pouľívané pro přímé spalování, k výrobě briket, pelet.

Jiľ dlouho se specializujeme v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody pro vąechny druhy objektů. V tomto oboru se stále více potýkáme s nedostatkem biomasy jako paliva. Tento problém se rok od roku prohlubuje. Jednoznačné řeąení je cílené pěstování biomasy pro energetické účely.

Přesvědčili jsme se, ľe vzhledem k nenáročnosti této rostliny, si jí můľe vypěstovat nejen profesionální zemědělec, ale kaľdý kdo má zájem uspořit nemalé finanční prostředky při vytápění a ohřevu teplé vody.

Jsme zvyklí poskytovat komplexní sluľby, snaľíme zákazníkovi poskytnout vąechny související informace a rady nezbytné k úspěąnému vypěstování vlastního (rychle rostoucího) paliva a vlastního sadebního materiálu.


Vypěstujte si vlastní palivo a staňte se nezávislí na dodávkách energie!!
© 2023 S WHG s.r.o
  Zahájili jsme příjem objednávek sadby pro rok 2023!