Výsadba a sklizeň

Výsadba

Pro sadbu je zapotřebí nejdříve zakoupit kořenové oddenky (viz. ceník). Výsadba probíhá od března do začátku května. Lépe je zasadit co nejdříve, pokud to podmínky dovolují.

Ozdobnici je moľné pěstovat na méně kvalitních půdách, je vąak důleľité půdu pro vysazování kvalitně připravit.

Ozdobnici je samozřejmě moľno pěstovat po okopaninách (cukrovka, brambory), luskovinách a obilninách.

Optimální mnoľství sazenic na jeden hektar je 10 000 - 12 000 ks. Při výsadbě se doporučujeme kořenové oddenky navlhčit. Menąí mnoľství doporučujeme vysazovat ručně, pro větąí mnoľství je lepąí vyuľít poloautomatizovaný sázeč. Poloautomatizovaný sázeč moľno zapůjčit (nutno rezervovat). Případně lze vyrobit vlastní jednoduchý stroj (k výrobě stroje Vám na vyľádání poskytneme technickou dokumentaci). Dále je moľno pouľít upravený sázeč na brambory tzv."babosed".

První rok po vysazení, neľ se porost zapojí, je moľno pouľívat mechanickou regulaci plevelů (např. prutové brány) nebo aplikovat herbicidy. Druhým a třetím rokem není třeba pouľívat prostředky na ochranu rostlin, protoľe opadávající listová hmota vytváří vrstvu mulče, která potlačuje růst plevelů. Kromě toho dochází k neustálému roząiřování oddenků, ze kterých ozdobnice kaľdoročně vyrůstá.


V prvním roce by se ozdobnice neměla hnojit vůbec. Pokud se spokojíte s průměrnými výnosy nemusíte hnojit ani v následujících letech.

Sklizeň

Sklizeň je moľno provádět samojízdnými sklízecími řezačkami, s kterými se sklízí kukuřice. Dále je moľné provést seč ľací liątou a balíkovaní. Sklizeň se provádí po zimě (únor, březen), kdy lze předpokládat, ľe je materiál dostatečně suchý pro skladování (pod 20% vody). Během necelé hodiny je sklizený 1 hektar.

Ozdobnice neprorůstá hluboko do půdy, tudíľ konečná likvidace porostu je jednoduchá (vyorání kořenových oddenků na povrch půdy).


Vsaďte včas na akumulovanou sluneční energii a palivo budoucnosti !
© 2023 S WHG s.r.o
  Zahájili jsme příjem objednávek sadby pro rok 2023!