Vyuľití

Vyuľití produktu:

Odbyt vyprodukované biomasy

Velmi zajímavé a efektivní je vyuľívání vypěstované biomasy přímo ve vlastním zemědělském podniku. V řadě případů, doľívají stávající staré uhelné kotle v zemědělských střediscích či jiných zařízeních a je třeba, je nahradit novými. Nejlepąím rozhodnutím je náhrada těchto kotlů za kotle na biomasu a palivo si pěstovat sám na vlastním poli.

Jednou z moľností je získat přehled o zařízení k vyuľívání biomasy ve svém okolí, např.: kotelny spalující biomasu, briketárny apod. Daląí moľností je takové zařízení postavit - nejlépe ve spolupráci s obcí či jinými subjekty.

V současné době běľí vývoj nové technologie, při které lze z celulózy vyrábět ethanol, kterým lze nahradit benzín u záľehových motorů. Ideální rostlinou se ukázala právě ozdobnice (cca. 5800l/ha). Aľ bude tato technologie roząířená a bude dostatek vozů, které mohou být poháněny směsí benzínu a ethanolu, vznikne obrovská poptávka po této rostlině.

Vzhledem k tomu ľe se rozmnoľuje poměrně pomalu (kořenovými oddenky), jak jiľ bylo zmíněno, je zapotřebí včas vsadit na tuto energetickou plodinu, která roste v naąich podmínkách.

Někteří dynamicky se rozvíjející a rozumní zemědělci jiľ tento způsob realizují a jsou, z pochopitelných důvodů, velmi spokojeni. Jsou totiľ zcela nezávislí na palivovém zdroji a mají i do budoucnosti po starostech o případné postihy za emise vznikající spalováním uhlí.

Bohuľel, větąina zemědělců o této moľnosti vůbec neví, nebo ji povaľuje za nereálnou.

Naąim cílem je, poskytovat co nejvíce objektivních informací zemědělské i laické veřejnosti o těchto moľnostech, pořád vąak větąina lidí neví nic, nebo jen velmi málo o této problematice. Je proto nezbytné i nadále pokračovat v intenzivní propagační kampani.
© 2023 S WHG s.r.o
  Zahájili jsme příjem objednávek sadby pro rok 2023!