Ozdobnice čínská

Co musí rostlina splňovat, aby mohla být vyuľita jako energetická?
Jedním z poľadavků je nenáročnost na sloľení půdy a klimatické podmínky. Počítá se totiľ, ľe se pro pěstování těchto rostlin pouľijí lokality, které nejsou vhodné pro pěstování obilí a jiných konzumních rostlin. Čili horské lokality, nějakým způsobem zamořená nebo méně úrodná půda.
Daląím kritériem je výnosnost rostliny, která by neměla klesnout pod 10t/ha suąiny rostlinné biomasy. Přitom z nich získáme alespoň desetkrát tolik energie oproti mnoľství energie vloľené do výroby.


OZDOBNICE ČÍNSKÁ - MISCANTHUS GIGANTEUS

Historie

Původně pochází z východní Asie (jiľní Kurily, východ Ruska, Čína-Madľursko, Tchán - wan, Korea, Thajsko, Polynesie). Miscanthus se dostal do Evropy uľ začátkem 30-tých let 20. století jako ozdobná rostlina. Aľ roku 1989 začaly pokusy s vyuľitím jako obnovitelného zdroje energie a materiálu na průmyslové zpracování. Hlavně v Německu a Rakousku probíhala řada výzkumů jeho pěstování a rozmnoľování. V současné době roste poptávka po této plodině v tuzemsku, a to nejen mezi zemědělci.

O rostlině

Jedná se o vytrvalou rostlinu, nevyľaduje ľádnou zvláątní péči, její pěstování je prakticky bez starostí. Rozmnoľuje se podzemními oddenky (tzv. rhizomy). Obvykle se sadí 1 rhizom do 1 m2, záleľí vąak na kvalitě půdy (u méně kvalitní se doporučuje 1 - 2 ks)
Za příznivých podmínek dosahuje ozdobnice výąky 4m. Botanicky se řadí do čeledi lipnicovité (Poaceae), tribus vousatkovité (Andropogoneae). Oddenek je dřevnatý a za 2 - 3 roky z kaľdého vloľeného kořenového oddenku získáte minimálně 10 - 20 nových. Současné odrůdy dosahují za příznivých podmínek výnosu přes 30 tun suąiny z hektaru. Dobře vyuľívá sluneční energii, vodu i ľiviny. Je odolná proti vymrzání, chorobám a ąkůdcům, (nejsou ľádné známy).
Ozdobnice je v České Republice povolená, jako energetická rostlina, a k jejímu pěstování nejsou z hlediska vlivu na ®P výhrady, jako je tomu např. u křídlatky. Jednotlivé odbory ľivotního prostředí, se k zaloľení porostu staví kladně, za změnu kultury (přechod k energetickým plodinám) není potřeba platit vstupní ani pauąální poplatky.


Buďte mezi prvními!
© 2023 S WHG s.r.o
  Zahájili jsme příjem objednávek sadby pro rok 2023!